PARENTS LOGIN

2013-14

School Total: 100% pass

School Highest:

KARTHICK SRIRAM M tops the school (All 6 Subjects) with 97.83%

KARTHICK SRIRAM M tops the school (Best 5 Subjects) with 98.4%

School Average: 87.4%

SUBJECT HIGHEST SCORE
ENGLISH KARTHICK SRIRAM M [95]
II LANGUAGE KARTHICK SRIRAM M (Tamil) [98]

AKSHAYA S (Hindi) [90]

ANANYA (Hindi) [90]

DEEKSHA KARTIK (Hindi) [90]

RADHIKA SUNIL NAIR (Hindi) [90]

SHREYAS RAJESWAR (Hindi) [90]

SHARAN SRINIVASAN (French) [88]

HISTORY CIVICS & GEOGRAPHY KARTHICK SRIRAM M [99]
MATHEMATICS SHARAN SRINIVASAN [100]

RAM KOWSHIK S [100]

SCIENCE DEEKSHA KARTIK  [98]
COMPUTER APPLICATIONS KARTHICK SRIRAM M [100]

ASHWATH A [100]

BALU SHAHARICA [100]

KAMESWARAN N [100]

RAM KOWSHIK S [100]

PHYSICAL EDUCATION
RAHUL [95]
ART
RASIKA SUNDARAM [94]

RADHIKA SUNIL NAIR [94]

NIVEDYA RAJ V V [94]

Comments are closed.